Výroční schůze ZKO 2008

Výroční schůze se uskutečnila 06.12.2008 od 14:00.

Přítomno bylo 23 členů, schůze byla usnášeníschopná.

Jako host nás navštívil Ing. Zdeněk Maixner, 2. místostarosta MěÚ Letohrad

Zde je zpráva předsedkyně ZKO

Více fotek